Twijfels?

Met veel enthousiasme en goede moed ben je begonnen aan een opleiding in LUCA. Jammer genoeg vind je na een tijd dat de opleiding toch niet biedt wat je ervan had verwacht en denk je er aan om met de studie te stoppen. Misschien heb je al een andere studie op het oog of wil je gaan werken. Wat je ook wil doen, zorg er in ieder geval voor dat je goed geïnformeerd bent over de stappen die je kan of moet zetten.
Je kan terecht bij de trajectbegeleiders voor meer informatie over een eventuele heroriëntering of het stopzetten van je studies en de sociale gevolgen van deze beslissing, vóór je beslist uit te schrijven.

Uitschrijven

Wanneer je besloten hebt je studies aan LUCA stop te zetten dan moet je ook nog uitschrijven.
Uitschrijven gebeurt door het volgende formulier  volledig in te vullen en na inlevering van je studentenkaart en eventueel badges en andere voorwerpen die je van LUCA in bruikleen kreeg. 
Bij voorkeur kom je langs bij de onderwijsadministratie om deze voorwerpen in te leveren, als dat niet kan stuur je deze voorwerpen op per post per adres van de campus waar je was ingeschreven. Je krijgt een bewijs van uitschrijving dat je kan gebruiken bij een inschrijving bij VDAB of in een andere onderwijsinstelling.
 

Gevolgen voor het Leerkrediet bij een definitieve uitschrijving:

Voor 1 december
Bij een uitschrijving vóór 1 december word je uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen, met uitzondering van de opleidingsonderdelen waarvoor er reeds resultaten werden vastgesteld door de examencommissie.

Tussen 1 december en 15 maart
Bij een uitschrijving tussen 1 december en 15 maart word je uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de opleidingsonderdelen die over het hele jaar gespreid zijn. Je wordt uitgeschreven met teruggave van leerkrediet voor de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester.

Na 15 maart
Bij een uitschrijving na 15 maart word je uitgeschreven zonder teruggave van leerkrediet voor alle opleidingsonderdelen.

Bijzondere regeling voor generatiestudenten
Generatiestudenten die zich uitschrijven en naar een andere opleiding (binnen de hogeschool of in een andere instelling) overstappen tussen 1 december en 20 december, krijgen de helft van het leerkrediet terug voor de opleidingsonderdelen van de oude opleiding van het eerste semester of die over het hele jaar gespreid zijn, voor zover er voor deze opleidingsonderdelen nog geen resultaten door de examencommissie zijn vastgesteld en op voorwaarde dat ze voor 15 maart ingeschreven zijn in de andere opleiding.

Meer informatie over leerkrediet vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Financiële gevolgen als je LUCA verlaat

Studiegeld:

tot 1 november: de administratiekost wordt ingehouden
tussen 1 november en 1 maart: de administratiekost plus de helft van het bedrag per studiepunt wordt ingehouden.
Vanaf 1 maart is het volledige studiegeld verschuldigd en zijn er geen terugbetalingen meer.

Extra Studiekosten:

tot 1 november: 80% van het bedrag wordt terugbetaald
tussen 1 november en 1 maart: terugbetaling van de helft van het bedrag.
Vanaf 1 maart: geen terugbetaling.

Studietoelage van de Vlaamse overheid

Het aantal studiepunten (diplomacontract !) dat op 30 juni van het betrokken academiejaar als opgenomen wordt beschouwd, is bepalend voor je studietoelage. Wijzigingen in de loop van het academiejaar kunnen dus aanleiding geven tot een gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage. Schrijf je je tijdig volledig uit en blijven er geen opgenomen studiepunten over, dan zal je geen studietoelage ontvangen of zal je deze moeten terugbetalen als je deze al kreeg. Zijn er een aantal vakken van het eerste semester of jaarvakken die op het moment van uitschrijving als opgenomen worden beschouwd, dan behoud je voor die studiepunten je studietoelage, als het er minstens 27 zijn. Indien er geen 27 studiepunten opgenomen zijn, heb je geen recht op een studietoelage en wordt deze volledig teruggevorderd. Voor bijkomende informatie over de studietoelage kan je terecht bij de dienst studentenvoorzieningen .

Bijkomende details over studiegelden en extra studiekosten vind je elders op onze website.
 

Kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Meer info: http://groeipakket.be/

Heb je vragen? Ga langs bij de sociale dienst van Stuvo op jouw campus. Meer info: www.luca-arts.be/centen )

VDAB

Schrijf je na uitschrijving onmiddellijk in bij de VDAB als ‘schoolverlater in beroepsinschakelingstijd’. Elke schoolverlater moet immers een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen alvorens recht te hebben op een beroepsinschakelingsuitkering. Tijdens je beroepsinschakelingstijd mag je werken, maar niet meer met een arbeidsovereenkomst voor studenten. Begin je opnieuw te studeren tijdens je beroepsinschakelingstijd, vervalt meestal de reeds doorlopen beroepsinschakelingstijd. Hervat je de studies na je beroepsinschakelingstijd, dan moet je bij stopzetten van de studie deze periode niet opnieuw doorlopen

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by