Ombudsdienst

De ombuds

  • kan je aanspreken als je in de loop van het academiejaar geconfronteerd wordt met persoonlijke problemen die een impact hebben op je studievoortgang en algemeen welbevinden als student.
  • je kan er terecht met alle aspecten van onderwijsverzorging.
  • is een vertrouwenspersoon die gebonden is aan discretieplicht waardoor een strikt vertrouwelijke aanpak gegarandeerd is.
  • treedt bij conflicten op als bemiddelaar tussen student(en), docent(en) en beleidsinstantie(s).

tijdens de examenperiode

-contacteer je de ombuds voor alle zaken die verband houden met de examens

  • afwezigheid wegens zwaarwichtige redenen (ziekte, overlijden naaste familie,…),
    hiervoor gebruik je  best het webformulier ziektemeldingen
  • als zich situaties voordoen die een normaal verloop van het examen  negatief beïnvloeden
  • als je denkt dat je rechten tijdens het examen of de evaluatie ervan geschonden zijn

-waakt de ombuds over de rechten en plichten van jou en de examinator
-treedt de ombuds ook hier op als bemiddelaar bij eventuele problemen
-neemt de ombuds deel aan de beraadslaging van de examencommissie, weliswaar zonder stemrecht

Onderaan vind je een overzicht van de ombudsen per opleiding met hun contactgegevens:

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by