KOPERApport opleiding BOUW (door extern panel)

“Een kwaliteitsvolle opleiding, met een breed profiel voor de bouwsector, waarin studenten genieten van een bevlogen docententeam.”: zo luidt het oordeel van het expertenpanel na hun kwaliteitsonderzoek van de opleiding LUCA Bouw in 2017-18. De opleidingsanalyse maakt deel uit van het kwaliteitskader van LUCA, KOPERA genaamd (Kritisch Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren): om de kwaliteit van haar onderwijs te waarborgen, voorziet LUCA om de zes jaar een analyse van de kwaliteit door een panel van externe deskundigen.

Het 4-koppige panel – een onderwijsspecialist, een student bouw, een aannemer en een docent Burgerlijk Ingenieur-Architect - onderzocht als ‘critical friends’ de aanwezigheid van de negen LUCA-kwaliteitskenmerken in LUCA Bouw. Het dook in de opleiding door lessen bij te wonen en interviewde docenten, studenten, alumni en werkveld-vertegenwoordigers. Het panel nam ook het opleidingsbeleids- en actieplan onder de loep en de online opleidingsportfolio waarin LUCA Bouw elk kwaliteitskenmerk met realisaties illustreert (voorbeelden van eindwerken, leerdoelen, enquêteresultaten, Erasmusverslagen, evaluatiedocumenten,…).

Hieronder een greep uit de bevindingen in het eindrapport van het panel. Het panel identificeert per kwaliteitskenmerk good practices en kansen voor verdere verbetering.

  • Een geëxpliciteerd en duidelijk opleidingsprofiel: LUCA Bouw heeft een breed opleidingsprofiel, waarin het digitaal bouwkundig tekenen een sterkte is. Ze is zich bewust van haar positie in de Brusselse grootstedelijke context: het panel adviseert om nog meer de high-end bouwprojecten op te zoeken zodat de opleidingsvisie nog sterker richtinggevend wordt. De architecturaal-kunstzinnige inbedding in LUCA geeft kleur aan de opleiding.
  • Goed omschreven leerresultaten en vormingsdoelen: de aandacht voor zowel persoonsvorming als ontwikkeling van professionele competenties aangepast aan de 2020-eisen is een good practice. LUCA Bouw heeft een beheersbaar aantal opleidingsspecifieke leerresultaten en vormingdoelen die maatschappelijk het verschil kunnen maken. De UN Sustainable Development Goals zouden hierop een mooie aanvulling kunnen zijn.
  • Een samenhangend curriculum: de gedragen opleidingsvisie is mooi vertaald in een coherent curriculum met leerlijnen. Het panel suggereert om te reflecteren op de kijkstages en het aandeel eventueel te vergroten. De  opleidingstrajecten voor verschillende doelgroepen zoals het VDAB- en werkstudenten zijn een troef.
  • Een krachtige onderwijsleeromgeving: de opleiding zet hedendaagse didactische werkvormen in. Zo is de bureauwerking – simuleren van een multidisciplinair bouwteam in het praktijkatelier – een sterkte. Het panel waardeert de stappen die gezet worden in het gebruik van online tools bij de digitale ondersteuning van het onderwijsleerproces. Tegelijk wordt LUCA Bouw geconfronteerd met de uitdaging om studenten mee te krijgen in de digitale didactiek die een attitudeverandering vergt.
  • Internationaal, grensverleggend en doorbrekend onderwijs: de opleiding maakt een voorzichtige aanzet tot Erasmuswerking en er zijn zichtbare sporen van internationalisering zoals de studiereis. Het panel vraagt echter meer aandacht voor internationalisering en geeft als noodzakelijk verbeterpunt aan om een meerjarenplan internationalisering uit te werken.
  • Evaluatiebeleid: good practices zijn onder meer de transparante evaluatie van de stage, het goed palet van toetsvormen, instrumenten en actoren en het gaandeweg geïntegreerd toetsen met onafhankelijke jury’s. Verdere stappen kunnen gezet worden door de evaluatie nog beter op de leerdoelen af te stemmen. De opleiding is positief geëvolueerd op het vlak van feedback.
  • Adequate voorzieningen en intensieve begeleiding: de individuele begeleiding van de studenten door de docenten en hun nabijheid en bereikbaarheid vormt een sterkte van LUCA Bouw. Dit blijkt uit enquêtes en werd opgemerkt in de panelgesprekken met studenten. De uitwerking van de infrastructuur en Toledo- (digitaal leerplatform) realisaties krijgen lof. (Aansluiten bij) een jobbeurs kan de communicatie met de bedrijfswereld een boost geven.
  • Inspirerende docenten: de passie van de docenten voor hun vak en het lesgeven wordt ook door de studenten erkend. Het panel zag een enthousiast, creatief, betrokken en professioneel team. Het is positief dat tal van lectoren ook actief zijn in het werkveld en/of onderzoek. Er is een goede leeftijdsspreiding in het docentencorps, maar men kan streven naar een beter genderevenwicht.
  • Sterke kwaliteitscultuur: het panel prijst de actieve participatie van studenten aan enquêtes en de rol van de docenten die deze participatie stimuleren. Er is een quasi continue aandacht van het opleidingsteam voor onderwijsverbetering en – vernieuwing.

Het eindrapport (te vinden onder 'Downloads' hieronder) is besproken op het Groeps- en Faculteitsbestuur van LUCA en de Permanente Onderwijscommissie (vergadering van het docentencorps en de studentenvertegenwoordigers) van de opleiding. De opleiding verwerkt de bevindingen in het nieuwe actieplan en presenteert dit in een opvolggesprek aan het panel.

Meer info over het LUCA kwaliteitskader.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by