LUCA-Kwaliteitskader voor opleidingen

Dit zijn de 9 LUCA-kwaliteitskenmerken van KOPERA, het LUCA kwaliteitskader:

  • Geëxpliciteerd en duidelijk opleidingsprofiel
  • Goed omschreven leerresultaten en vormingsdoelen
  • Samenhangend en onderzoeksgericht curriculum
  • Krachtige onderwijsleeromgeving
  • Internationaal, grensverleggend en -doorbrekend onderwijs
  • Evaluatiebeleid i.f.v. kunstonderwijs
  • Adequate voorzieningen en intensieve begeleiding
  • Inspirerende docenten
  • Sterke kwaliteitscultuur

De opleiding stelt aan de hand van de 9 kwaliteitskenmerken een opleidingsbeleidsplan op voor een periode van 5 jaar. De opleiding legt hiermee een aantal fundamentele uitgangspunten vast. Daarnaast formuleert de opleiding jaarlijks actieplannen waarmee de opleiding haar beleidsplan realiseert. Het actieplan wordt  in de eerste plaats intern  opgevolgd door de opleiding zelf en ook door het faculteits- of groepsbestuur. Er wordt jaarlijks een cyclus gevolgd van het voorleggen van de plannen van de opleiding tot het bekijken van de resultaten van de opleiding: hoe hebben de studenten het gedaan, wat zijn de slaagcijfers, wat vonden de externe juryleden over het geheel genomen van de eindwerken, welke acties had de opleiding zich voorgenomen (curriculumwijzigingen bijvoorbeeld) en wat is daarvan terecht gekomen? Op basis hiervan worden de plannen van de opleiding bijgesteld voor het komende jaar en opnieuw opgevolgd. In deze cyclus worden studenten betrokken, bijvoorbeeld in de onderwijscommissies en worden bijeenkomsten met externen georganiseerd. Alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld reflecteren samen met de opleiding over de kwaliteit ervan in al haar dimensies.

Een belangrijke bouwsteen van KOPERA is het opleidingsportfolio. Het opleidingsportfolio is te beschouwen als de verzameling van de plannen en realisaties van de opleiding en reflecties daarover waarin de stakeholders van de opleiding, studenten, werkveld en alumni een herkenbare inbreng hebben gehad. Dit opleidingsportfolio geeft op heldere wijze weer waar de opleiding staat. Het is steeds actueel, waarbij tegelijk duidelijk is welke stappen de opleiding gezet heeft en welke verbeteringen gerealiseerd zijn. Het opleidingsportfolio bevat documenten als: het opleidingsbeleidsplan, enquêteresultaten, projectresultaten, een neerslag van overleg met studenten, werkveld of alumni, beelden van werk van studenten. De opleiding is vrij om op te nemen wat zij relevant vindt om te tonen welke weg er is afgelegd en waar de opleiding nu staat.

LUCA voorziet om de 6 jaar een analyse van de kwaliteit van haar opleidingen door een panel van vooral externe en ook interne deskundigen, waaronder een student. Deze ‘critical friends’ gaan de opleiding leren kennen via het opleidingsportfolio. Op basis van deze kenmerken zullen zij in gesprek gaan met de opleiding. Bovendien zullen zij worden uitgenodigd op diverse initiatieven van de opleiding: concerten, tentoonstellingen, workshops, talrijke andere initiatieven. De mening die de panelleden zich gaan vormen over de opleiding zal dus niet alleen gebaseerd zijn op documenten en gesprekken. Ook zullen zij aandacht hebben voor de evolutie die de opleiding doormaakte zodat hun visie niet gebaseerd is op een momentopname. Op basis van de bevindingen van het panel wordt er in gesprek met de opleiding bekeken wat beter kan, wat beter moet en wat goede voorbeelden zijn voor andere opleidingen. Het panel wordt na verloop van tijd ook door de opleiding geïnformeerd over de opvolging van mogelijke aandachtspunten. Opleiding en panel komen opnieuw samen voor een zogenaamd opvolggesprek.

Hieronder is terug te vinden wanneer de opleidingen van LUCA een KOPERanalyse doorlopen:

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by