Erasmus+ stages voor afgestudeerden

LUCA School of Arts zet al enkele jaren in op projecten met stagebeurzen voor afgestudeerde studenten die na hun studies stage in het buitenland (binnen de Europese Economische Ruimte of in bepaalde overzeese gebieden) lopen. Studenten kunnen zodra ze zijn afgestudeerd tot 12 maanden na de afstudeerdatum een stage opnemen in het buitenland, op voorwaarde dat de student zich heeft geregistreerd bij het Reconfirm Stageplatform voor hij of zij officieel is afgestudeerd deze beurs heeft aangevraagd. 

Tot medio 2015 konden kandidaten beurzen aanvragen van het Leonardoprogramma die werden beheerd door LUCA School of Arts, sinds 1 juni 2015 wordt de financiering aangeboden via het Erasmus+ programma (SMP stagebeurzen na de studies) en gebeurt het beheer van deze middelen viahet Vlaams Stageconsortium waar LUCA deel van uitmaakt.

Registreren voor de Erasmus+ SMP stagebeurzen

Kandidaten moeten voor hun officiële afstudeerdatum (30 juni of september in het geval van een 2e zittijd) registreren bij het Reconfirm stageplatform. Meer informatie over de procedure:

Registratielink 2016-2017 (studenten die in het academiejaar 2015-2016 afstuderen, kiezen in het registratiescherm voor Academiejaar 2016-2017, het academiejaar waarin de stagemobiliteit moet plaatsvinden): https://www.service4mobility.com/internship/BewerbungServlet?identifier=RECONFIRM&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP&studj_id=509&inst_id_heim_child=91076

Voorwaarden deelname

 • Student moet zijn beursaanvraag laten registreren vóór de officiële afstudeerdatum,
 • De stage mag enkel starten wanneer de student officieel is afgestudeerd in een studieprogramma dat leidt tot een diploma (bachelor of masteropleiding). Een creditcontract, postgraduaat of voorbereidingsprogramma is onvoldoende.
 • De minimale stageduurt bedraagt 2 maanden (60 dagen), maximale stageduur is beperkt tot 12 maanden en de stage loopt onafgebroken,
 • De einddatum van de stage moet bovendien bereikt zijn 12 maanden na de officiële afstudeerdatum.

Financiering

In het huidige project beschikt LUCA over 12 beurzen van 5 maanden. Afhankelijk van de bestemming kun je tussen de 335 euro en 435 euro/maand verkrijgen. Meer informatie :

Landenbestemmingen stageplaatsen

Deze stages kunnen deelnemers uitvoeren in landen van de Europees Economische Ruimte en in zogenaamde Overzeese gebieden. Welke landen dit omvat, vindt u hier: http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=527 . De bovenvermelde stagebeurzen zijn al gekoppeld aan een aantal landen, maar andere landen uit de EER en Overzeese gebieden kunnen eveneens in aanmerking komen.

Eerder gebruikte stagebestemmingen:

Wij publiceren en actualiseren hier een lijst met stagebestemmingen en projectpartners waar LUCA School of Arts sinds 2009 heeft mee samengewerkt of van wie we interessante en relevante stageprogramma's ontvingen.

Afhankelijk van je opleiding heb je bovendien nog altijd de mogelijkheid om zelf een stageplek te zoeken en voor te stellen. Hou in dit geval wel rekening met een langere screeningsprocedure van je aanvraagdossier: docenten uit je vroegere opleiding zullen de stageplaats en -programma trachten te screenen en te bezoeken.

Optionele stagemogelijkheden: (intern afgetoetst - meest recente bovenaan)

Alternatieve stageaanbiedingen aangeboden door diverse netwerken (nog geen interne controle uitgevoerd)

 • KUNO - Kultur im Norden (Noord-Duitsland): Assitant Editorial Unit: download de informatiefiche (gepubliceerd 10/12/2014)
 •  ABA Art Lab, Palma de Mallorca (Spanje): assistent gallery director: download de informatiefiche (gepubl. 28/11/2014)
 •  ABA Art Lab, Palma de Mallorca ( Spanje): download de informatiefiche (gepubl. 28/11/2014)
 •  Keksia , Barcelona (Spanje): game designer: download de informatiefiche
 •  Keksia,  Barcelona: graphic design: download de informatiefiche
 • Galerija Fotografija Ljubljana (Slovenië) download de informatiefiche

Kandidaatsprocedure

Lees eerst de informatiebundel: http://www.reconfirm.eu/files/handleiding_stages_na_afstuderen_E+.pdf
Om in aanmerking te komen voor een stagebeurs moet je een dossier voorbereiden dat start met je registratie bij Reconfirm: https://www.service4mobility.com/internship/BewerbungServlet?identifier=RECONFIRM&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP&studj_id=507&inst_id_heim_child=91076 .

Deze startregistratie moet gebeuren voor je officiële datum van afstuderen. Daarna start er een dossierflow die de deelnemer moet opvolgen. Bij je registratie krijg je aanmeldinggegevens die je bewaart voor de volgende registratiestappen. De belangrijkste documenten die je zal moeten voorleggen, zijn:

 • diplomabewijs
 • registratieformulier van Reconform downloaden waarbij jij het bovenste deel van het formulier invult en oplaadt in Reconfirm. Daarna krijgt LUCA een melding van je registratie en vervolledig wij dit registration form dat LUCA opnieuw oplaadt in de Reconfirmdatabase.
 • Learning agreement for training: in deze agreement die wordy afgesloten tussen LUCA, de stageaanbieder en de deelnemer zelf worden de opdrachten en taken tijdens de stage, de verwachte startcompetenties van de deelnemer, de begeleiding ter plekke etc. uitgeschreven:
  - De learning agreement for training is een vast sjabloon. In de Reconfirmdatabase moet de deelnemer bepaalde informatie over de stageaanbieder en het stageprogramma ingegeven, waarna je uit het systeem een Learning Agreement kan downloaden.
  - Deze learning agreement for training wordt door elke partij ondertekent , maar eerst tussen de deelnemer en stageaanbieder. De deelnemer legt vervolgens de ondertekende learning agreement for training voor aan de internationaliseringscoördinator van de LUCA campus in Gent, Genk, Leuven, Brussel of Vorst.
  - Nadat de learning agreement is ondertekend door LUCA kan de deelnemer de learning agreement for training opladen
 • portfolio is natuurlijk van belang op het ogenblik dat je probeert een stageplaats te overtuigen van je kwaliteiten er ervaring, maar speelt geen rol in de Reconfirmselectie.

Selectieprocedure

Deelnemers die zich te laat (d.w.z. na de afstudeerdatum) registeren komen niet meer in aanmerking. Reconfirm spreekt zich niet uit ove de kwaliteit van de stage: daarvoor zal LUCA School of Arts instaan, maar dit kan enkel op basis van stageprogramma (vastgelegd in de learning agreement).  Meestal zal het het internationale anker uit je vroegere studie of de stage- of opleidingscoördinator jouw stagevoorstel beoordelen. Bij goedkeuring ondertekent LUCA als laatste de learning agreement for training.

Zodra je de volledige learning agreement hebt ingeladen bij Reconfim zal je bericht krijgen van de verdere stappen. Zolang er nog beursmiddelen beschikbaar zijn, zal Reconfirm je stage ondersteunen en de nodige grant agreement documenten opstellen, op voorwaarde dat de stage verder beantwoordt aan de vooropgestelde Erasmus+ condities zoals een minimumduur van 60 dagen, ontvankelijke landbestemmingen en stageduur die valt binnen de 12 maanden na de afstudeerdatum.

Praktische voorbereiding

Enkele aspecten waar je rekening moet mee houden:

OLS - taalaessessment

Indien de belangrijkste werktaal tijdens je stage Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Nederlands is, ben je verplicht om vóór de start van je stage een online taaltest af te leggen.
Er wordt vrijstelling verleend aan diegenen die één van de opgesomde talen als moedertaal heeft. Ruim vóór de start van je stage zal je via e-mail een uitnodiging krijgen om de test af te leggen. De test duurt ongeveer 45 minuten. In je
Training Agreement (stageovereenkomst) zal door het stagebedrijf aangeduid worden welk taalniveau je moet behalen. Indien je het gewenste niveau niet behaalt, mag je toch nog de stage aanvatten, maar zal je een online taalcursus moeten volgen.
De online taalcursus moet vóór het einde van de stage afgerond zijn.
 

Reisverzekering:

De meeste stages vinden binnen Europa plaats alhoewel het Erasmus+programma toelaat om bv. bepaalde overzeese gebieden te kiezen. Meestal vindt de stage in Europa plaats. Zorg alvast dat je een EZVK of Europese ziekteverzekeringskaart aanvraagt bij je mutaliteit. Wil je zeker zijn dat je voldoende dekking hebt voor bepaalde medische tussenkomsten of in geval nood, zorg dan voor een aanvullende reis- en bijstandsverzekering.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering:

Bij stages na de studies ben je immers niet meer verzekerd door de LUCA schoolverzekering, aangezien je niet meer bent ingeschreven als student.  
Daarom is het van belang dat de stageaanbieder in de Learning agreement for Trainingships aangeeft dat jij onder de aansprakelijkheidsverzekering valt van de stageaanbieder. Indien de stageaanbieder dit niet kan opnemen, is het van belang dat elke deelnemer een persoonlijke verzekering nemen voor gebeurlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor deze doeleinden.

Zolang het voor LUCA niet duidelijk is hoe de aansprakelijkheidsverzekering is geregeld, kunnen we het Learning Agreement for Traineeships namens LUCA niet ondertekenen. Ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deze verzekering, dan bezorg je ons een kopie van een daartoe afgesloten verzekering samen met het LA for traineeships, zodat wij zeker zijn dat je gedekt bent voor bovenvermelde risico’s .

Accommodatie:

Wij kunnen spijtig genoeg geen assistentie verlenen bij de zoektocht van accommodatie. In de eerste plaats is je stagementor (op de stagelocatie) het voornaamste aanspreekpunt. Vindt je stage plaats in of nabij een stad waar zich ook een universiteit of hogeschool bevindt waarmee we samenwerken (bv. via het Erasmusprogramma), dan kunnen we onze partnerinstelling vragen of ze tips hebben voor het vinden van (goedkope) logies.

Kindergeld versus wachttijd:

Kindergeld: deelnemers die werkloos zijn en die in de beroepsinschakelingstijd (wachttijd) zitten en jonger zijn dan 25 jaar, komen in aanmerking voor kindergeld zolang je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Bevraag je bij het plaatselijke RVA-kantoor over de regelgeving.

Wachttijd: Als afgestudeerde student moet je ook beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Echter, voor je naar het buitenland op stage vertrekt, moet je bij de RVA een aanvraag indienen om deze buitenlandse stage na de studies bij de wachttijd te tellen. Ga naar het dichtsbijzijnde RVA kantoor en dien de aanvraag in via het formulier C94C. Een deel van het aanvraagformulier zal LUCA moeten vervolledigen. Natuurlijk kunnen we dit pas doen als het Learning Agreement for Traineeships is opgesteld.

Heb je hierover of nog andere vragen, contacteer dan de collega's An Van Gijsegem (an.vangijsegem@luca-arts.be) of Liselotte Dobbelaere (Liselotte.Dobbelaere@luca-arts.be) van de dienst Studentenvoorzieningen.

Bezoldigde versus onbezoldigde stages:

De meeste stages zijn onbezoldigd. Krijg je toch een loon of een bijkomende vergoeding, dan betekent dit niet dat je Erasmus+beurs wordt verminderd. Op je belastingssituatie kan een bezoldigde stage wel een effect hebben. Neem dan contact op met het contactcenter van de Federale overheidsdienst voor meer informatie.

Verblijfsdocumenten:

Stages tot 3 maanden en in Europa hebben meestal geen gevolg voor verblijfsdocumenten. Stages die langer dan 3 maanden duren of waarvoor je een loon ontvang, kunnen als gevolg hebben dat jij je moet aanmelden bij de bevolkingsdienst van je nieuwe verblijfsplaats, binnen de 8 dagen na aankomst.

Lokale wetgeving:

Wil je op voorhand al meer proberen te weten te komen welke arbeidswetgeving van kracht is het land waar je als stagiair gaat werken, bezoek dan de website van EURES, de portaalsite over beroepsmobiliteit.

Tijdens en na afloop van de Erasmus+ stage na de studies 

Lees de gids http://www.reconfirm.eu/files/handleiding_stages_na_afstuderen_E+.pdf en specifiek de paragrafen op pagina 4 en 5.

Verhalend eindverslag na de mobiliteit

Naast de rapportering voor Reconfirm willen wij van elke deelnemer ook een verhalend verslag ontvangen. Dit is een volgens eigen model opgesteld inhoudelijk verslag waarin jij je stage-ervaring bespreekt, eventueel aangevuld met met beeldmateriaal van gerealiseerde projecten. Voorbeelden van deze verslagen kun je onderaan deze webpagina downloaden en nalezen.
Dit verslag bezorg je aan international@luca-arts.be

Stageverslagen van oud-deelnemers (Leonardo en Erasmus+)

Kandidaten kunnen hieronder de verhalende verslagen nalezen van vroegere Leonardodeelnemers:

 • Verslag Freija Lagaert (ILA, Amsterdam, 2013-2014, oud-studente bachelor interieurvormgeving, Brussel)
 • Verslag Luna Catteeuw ( Raumlabor, Berlin, 2013-2014, oud-studente bachelor interieurvormgeving, Brussel)
 • Verslag Helena Lemonnier ( De Monsterkamer, 2013-2014, oud-studente master fotografie, Brussel)
 • Verslag Pepa Ivanova (Touch, London, 2013-2014, oud-studente Ma-na_ma Transmedia, Brussel)
 • Verslag Sara Declercq (Alexander Mc Queen, London, 2013-2014, oud-studente grafisch ontwerp Brussel)
 • Verslag Eline van Ree (studio Joseph Abril, Barcelona, 2012-2013, oud-studente Interieurvormgeving)
 • Verslag Stef Verhees (Happel Cornelisse Verhoeven, Rotterdam, 2012-2013, ex-student Architectuur)
 • Verslag Pim de Regt (Studio 't de Wout, Den Haag, 2012-2013, oud-student Interieurvormgeving)
 • Verslag Lise Reyners (Jazz  Umbrella, London, 2012-2013, oud-studente Lemmens Muziekpedagogie)
 • Verslag Sanne Vanden Oord (Korefe, Hamburg, 2012-2013, oud-studente Information design)
 • Verslag Katrien Rooseleer (Studio Laucke Siebein, Berlijn, 2012-2013, oud-student master Information Design)
 • Verslag en powerpoint (intern op te vragen) Sine Van Menxel (Taiyo Onorato and Nico Krebs, Berlijn, 2012-2013, oud-student Master fotografie)
 • Verslag Els De Wilde (Saatchi & Saatchi, Frankfurt, 2012-2013, oud-student grafisch ontwerp)
 • Verslag Shervin Kianersi (Studio Cesare Pietroiusti, 2011-2012, oud-studente vrije kunsten)
 • Verslag Shamisa Debroey (London print studio 2011- 2012 - oud-studente illustratie-beeldverhaal)
 • Verslag Jari Cuelenaere (Marco Sousa Santos, Lissabon Portugal 2011-2012 - oud-studente Interieurvormgeving)
 • Verslag Ester Vanhoutte (London print Studio, 2011-2012, oud-studente master beeldverhaal)
 • Verslag Barbara Lettany (ABC Gallery, Turijn 2010-2011, oud-student Transmedia)
 • Verslag Clinton Stringer (De Designpolitie, Amsterdam 2010-2011, oud student Master Grafisch ontwerp)
 • Verslag Jeroen Sebrechts (Protoncinema, Budapest 2010-2011, oud-student Film

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by